Skip navigation

Ochrona danych osobowych

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 4 par. 7 DSGVO (RODO)

Szpital Uniwersytecki w Greifswaldzie
Podmiot prawa publicznego
Fleischmannstrasse 8
17475 Greifswald

Telefon: 03834 86-0
E-mail: info-unimedizinmed.uni-greifswaldde

reprezentowane przez zarząd.

Inspektor ochrony danych

Prof. Ulf Glende
Inspektor Ochrony Danych Grupy UMG
Walther-Rathenau-Strasse 49
17475 Greifswald

Telefon: 03834 86-5124 E-mail: datenschutz-umg@med.uni-greifswald.de

 

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Uważamy, że naszym podstawowym obowiązkiem jest zachowanie poufności przekazywanych nam danych osobowych oraz ich ochrona przed nieuprawnionym dostępem. Dlatego też dokładamy wszelkich starań i stosujemy najnowsze standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę danych osobowych użytkowników.

Jako spółka prawa prywatnego podlegamy przepisom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (DGSVO czyli RODO) oraz przepisom Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (BDSG). Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców.

Definicje

Ustawodawca wymaga, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w dobrej wierze i w sposób zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą ("zgodność z prawem, przetwarzanie w dobrej wierze, przejrzystość"). Aby to zapewnić, informujemy o poszczególnych definicjach prawnych, które są również stosowane w niniejszej deklaracji ochrony danych:

1. dane osobowe

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

2. Przetwarzanie

"Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Ograniczenie przetwarzania danych

"Ograniczenie przetwarzania" oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

4. Profilowanie

"Profilowanie" oznacza dowolne zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

5. Pseudonimizacja

"Pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

6. System plików

"System plików" oznacza każdy uporządkowany zbiór danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zbiór ten jest prowadzony w sposób scentralizowany, zdecentralizowany, funkcjonalny czy geograficzny.

7. Administrator

"Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

8. Podmiot przetwarzający

"Podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

9. Odbiorca

"Odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;

przetwarzanie takich danych przez wspomniane organy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, stosownie do celów przetwarzania.

10. Strona trzecia

"Strona trzecia" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, poza podmiotem danych, administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

11. Zgoda

Zgoda" osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych może być art. 6 par. 1 lit. a - f DSGVO (RODO) może być w szczególności:

a. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą;

c. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;

przetwarzanie danych jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec takich interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacje o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej przedstawiamy informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez niego dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) zostaną przez nas zachowane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Usuwamy dane zgromadzone w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne lub gdy przetwarzanie zostało ograniczone, jeśli istnieją prawne zobowiązania do przechowywania danych.

Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny

Jeśli użytkownik korzysta z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie rejestruje się ani nie przekazuje nam informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę użytkownika do naszego serwera. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlania Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO (RODO)):

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia wniosku
 • Różnica między strefą czasową a Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Kod stanu dostępu/HTTP
 • Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.


Wykorzystanie plików cookie

(1) Oprócz danych wymienionych powyżej, podczas korzystania z naszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika w zależności od używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej pliki cookie pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby cała witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna

(2) Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje zostały wyjaśnione poniżej:

 • Przejściowe cookie (a.)
 • Trwałe pliki cookie (zob. pkt b.).

a. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Dzięki temu komputer użytkownika może zostać rozpoznany, gdy powróci on na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

b. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej.

c. Ustawienia przeglądarki można skonfigurować zgodnie z własnymi życzeniami i potrzebami.

Na przykład - Użytkownik może na przykład odmówić akceptacji plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Tak zwane "pliki cookie stron trzecich" to pliki cookie, które zostały utworzone przez stronę trzecią, a więc nie przez witrynę, którą użytkownik aktualnie odwiedza. Należy pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie może spowodować, że nie będzie można korzystać z wszystkich funkcji tej witryny.

Dalsze funkcje i oferty na naszej stronie internetowej

(1) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. W tym celu zazwyczaj konieczne jest podanie dalszych danych osobowych, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i do których mają zastosowanie wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) W niektórych przypadkach do przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas, podlegają naszym instrukcjom i są regularnie monitorowane.

(3) Ponadto możemy przekazywać dane osobowe użytkowników osobom trzecim, jeśli wspólnie z partnerami oferujemy promocje, konkursy, umowy lub podobne usługi. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat otrzymasz po podaniu swoich danych osobowych lub poniżej w opisie oferty.

(4) Jeżeli nasi dostawcy usług lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Cię o tym.

Ochrona danych przy składaniu wniosków i w procesie składania wniosków

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się o wizę w celu przeprowadzenia procedury ubiegania się o wizę. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną. Podstawą prawną jest art. 88 ust. 1 DSGVO (RODO), § 26 ust. 1 w połączeniu z § 8 ust. 2 BDSG.

Jeśli zawrzemy z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli z wnioskodawcą nie zostanie zawarta umowa o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że usunięciu dokumentów nie sprzeciwiają się inne uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (RODO. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ustawy o równym traktowaniu (AGG). Dalsze informacje można znaleźć tutaj, w dokumencie "Informacje zgodnie z art. 13 DSGVO - wnioski".

Dzieci

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

(1) Odwołanie zgody

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, użytkownik ma prawo do jej odwołania w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami w celu skorzystania z prawa do odwołania.

(2) Prawo do potwierdzenia

Masz prawo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej osoby. W każdej chwili można poprosić o potwierdzenie, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

(3) Prawo dostępu

Jeśli przetwarzane są dane osobowe, użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji na temat tych danych osobowych oraz następujących informacji:

a. cele przetwarzania danych;

b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;

c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d. jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

 

e. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika lub do ograniczenia ich przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;

h. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w takich przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.


Jeśli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 DSGVO (RODO) w związku z ich przekazaniem. Przekażemy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Za wszelkie dodatkowe kopie, o które wystąpi dana osoba, możemy pobrać uzasadnioną opłatę opartą na kosztach administracyjnych. Jeżeli użytkownik składa wniosek drogą elektroniczną, informacje są przekazywane w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, chyba że zaznaczono inaczej. Prawo do otrzymania kopii na podstawie ustępu 3 nie może naruszać praw i wolności innych osób.

 

 

(4) Prawo do sprostowania 

Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas bez zbędnej zwłoki sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych dotyczących jego osoby. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowej deklaracji.

(5) Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym").

Mają Państwo prawo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a my jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

a. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane w inny sposób.

b. Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) DSGVO (RODO) i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

c. Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO (RODO)  i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO (RODO).

d. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

e. Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

f. Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego świadczonymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO (RODO).

Jeśli administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z ust. 1, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, by poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 DSGVO (RODO);
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO (RODO), jeżeli prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
 • w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

(6) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 DSGVO (RODO), o ile nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, takie dane osobowe - poza przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

(7) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, pod warunkiem, że:

a. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO (RODO); oraz

b. przetwarzanie danych odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z ust. 1, użytkownik ma prawo do uzyskania przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne. Korzystanie z prawa do przenoszenia danych pozostaje bez uszczerbku dla prawa do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

(8) Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO (RODO)  ; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o których mowa w art. 89 ust. 1, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z odpowiednim administratorem danych.

(9) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - która wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja: 

a. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych,

b. jest dopuszczalne na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych; lub

c. za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator podejmuje rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności, jak również prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby, której dane dotyczą, ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skorzystać z tego prawa, kontaktując się z administratorem.

(10) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają oni również prawo, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli podmiot danych uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza niniejsze rozporządzenie.

(11) Prawo do skutecznego sądowego środka ochrony prawnej.

Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, w tym prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR, Użytkownik ma prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego, jeśli uzna, że jego prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

 

 

Wykorzystanie linków do mediów społecznościowych

Obecnie używamy różnych linków do różnych platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Pinterest. Nie są to wtyczki do mediów społecznościowych, a jedynie łącza. Po kliknięciu na jedno z tych łączy użytkownik zostanie przeniesiony na stronę odpowiedniego dostawcy witryny, a jego adres IP zostanie przesłany. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na odpowiednim koncie w mediach społecznościowych, może on gromadzić dalsze dane.

Korzystanie z Google Analytics

Google Analytics

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC. Odpowiedzialnym usługodawcą w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google").

Zakres przetwarzania

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika z naszych witryn internetowych. Informacje zbierane za pomocą plików cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Używamy funkcji Identyfikator użytkownika. Za pomocą identyfikatora użytkownika możemy przypisać unikalny, stały identyfikator do jednej lub wielu sesji (oraz działań w ramach tych sesji) i analizować zachowanie użytkownika na różnych urządzeniach.

Korzystamy z funkcji "anonymizeIP" (tzw. maskowanie IP): W związku z aktywacją anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej gromadzone są między innymi następujące dane:

 • strony odwiedzane przez użytkownika, czyli jego "ścieżkę kliknięć".
 • Osiągnięcie "celów witryny" (konwersji, np. zapisów na newsletter, pobrań, zakupów)
 • Zachowanie użytkowników (np. kliknięcia, czas przebywania, współczynnik odrzuceń)
 • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
 • Twój adres IP (w skróconej formie)
 • Informacje techniczne o przeglądarce i urządzeniach końcowych, z których korzystasz (np. ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu)
 • dostawca usług internetowych
 • adres URL odsyłającego (za pośrednictwem jakiej strony internetowej/nośnika reklamowego użytkownik trafił na tę stronę)

Cele przetwarzania danych

Na zlecenie operatora tej witryny Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny anonimowego korzystania z witryny przez użytkownika oraz tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizowania wydajności naszej strony internetowej oraz skuteczności naszych kampanii marketingowych.

Odbiorca

Odbiorcą danych jest

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia)

jako procesor. W tym celu zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień. Google LLC z siedzibą w Kalifornii (USA) oraz, w razie potrzeby, władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Przekazywanie do krajów trzecich

Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA.

Okres przechowywania

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania dobiegł końca, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez

a. niewyrażenie zgody na umieszczenie pliku cookie lub
b. pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytis TUTAJ.

Użytkownik może również uniemożliwić zapisywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak użytkownik skonfiguruje swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, mogą wystąpić ograniczenia w funkcjonalności tej i innych witryn.

Podstawa prawna i możliwość odwołania

w przypadku przetwarzania danych jest Państwa zgoda, art. 6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO (RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór.

Otwórz ustawienia plików cookie

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych w Google można znaleźć na stronach www.google.com/analytics/terms/de

html i https://policies.google.com/?hl=de

Integracja Map Google

Ta witryna wykorzystuje Mapy Google do wyświetlania map i tworzenia wskazówek dojazdu.

Mapy Google są obsługiwane przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystając z Map Google na tej stronie internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie dotyczących go danych, które są automatycznie zbierane przez firmę Google, jej agentów lub osoby trzecie.

Warunki korzystania z Map Google można znaleźć tutaj.

Politykę prywatności Map Google można wyświetlić tutaj.

Google WebFonts

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google") w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza witryna została odwiedzona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (RODO). Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z komputera użytkownika.

Przekazywanie do krajów trzecich

Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Rezygnacja: adssettings.google.com/authenticated

Procesory zamówień

Korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców (podmiotów przetwarzających zamówienia). Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników, z usługodawcą zawarto odrębną umowę o przetwarzaniu danych dotyczących zamówień.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli stanie się to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takich przypadkach będziemy również odpowiednio dostosowywać nasze informacje o ochronie danych. Prosimy zatem o zapoznanie się z najnowszą wersją oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Linki

W przypadku korzystania z linków zewnętrznych, które są oferowane w ramach naszych stron internetowych, niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie obejmuje tych linków. W przypadku zamieszczania przez nas linków zapewniamy, że w chwili ich zamieszczania na stronach, do których prowadzą, nie były widoczne żadne naruszenia obowiązującego prawa. Nie mamy jednak wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych przez innych dostawców. W związku z tym należy również zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych zamieszczonymi na stronach internetowych innych podmiotów.

Pytania, sugestie, skargi

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych informacji o ochronie danych lub przetwarzania danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych prof. Ulfem Glende, pełnomocnikiem ds. ochrony danych grupy UMG - Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Greifswaldzie, lub wysłać wiadomość e-mail na adres datenschutz-umgmed.uni-greifswaldde.

Jest on również do dyspozycji w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania. Jest on także osobą kontaktową w przypadku próśb o informacje, sugestii lub skarg.

 

 

Status: październik 2019 r.